• 81 50 31 08 (local call)
  • Man til Fre: 9 am - 6 pm und Lør 9 am - 1 pm

Alminnelige Forretningsbetingelser

1. Avtaleparter

Partene i reiseavtalen er reisearrangøren og kunden. Med kunden menes den som inngår avtalen i eget navn og/eller i andres navn. De andre, i hvis navn og interesse reiseavtalen inngås (reisedeltakerne), benevnes også i det følgende som kunden. De følgende reisebetingelsene danner grunnlaget for reiseavtalen og regulerer (også med virkning for reisedeltakerne) innholdet i avtalen om gjennomføring av cruise mellom kunden og Inter-Connect Marketing, Consulting und Representations Services GmbH (heretter benevnt ICO), representert ved direktør Bernhard-Peter Franz, med sete i Arnulfstrasse 31, 80636 Müchen, Tyskland, registrert i det tyske handelsegisteret ved München tingrett under registreringsnummer HRB 90362. ICO er således arrangør som definert i § 651a i den tyske sivilrettsboken (BGB - Bürgerliches Gesetzbuch). Dette samsvarer med definisjonen av arrangør i den norske lov om pakkereiser og garantier § 2-2. ICO kan i enkelte tilfeller også opptre som formidler, jf lov om pakkereiser § 2-2, forutsatt at dette er regulert på en klar og tydelig måte.

2. Opsjonsbooking og avtale om cruise

2.1 Før inngåelse av bindende påmelding til cruise, tilbyr ICO på www.princesscruises.no  kunden mulighet til å uforpliktende vise interesse i å booke plass på cruise, og, såfremt det etter spesifikasjon av cruise og bookingstand ved tidspunktet for slik visning av interesse er mulig, allerede velge ønskede kabin (opsjonsbooking). Muligheten til å kunne gjennomføre slik opsjonsbooking, utgjør intet bindende tilbud om inngåelse av reiseavtale fra ICO sin side og heller ingen aksept fra ICO av tilbud fra kunden. Dersom reisen ved tidspunktet for opsjonsbookingen ikke er fullbooket, og ønskede kabinnummer er ledig, vil kabinen reserveres for kunden ved registreringen av opsjonsbookingen i inntil tre dager inkludert dagen hvor opsjonsbookingen ble gjennomført. Ved registrering av opsjonsbookingen, mottar kunden en e-post med en reservasjonsbekreftelse, hvor reservasjonens varighet vil fremgå.

2.2 Enhver påmelding til cruise er et bindende tilbud fra kunden til ICO til inngåelse av reiseavtalen. Påmeldingen skjer med bindende virkning også for alle de reisedeltakerne som er nevnt i påmeldingen. Påmeldingen, dvs tilbudet til inngåelse av avtalen, kan skje skriftlig, per telefon, muntlig eller online. Kunden er bundet av tilbudet i 10 kalenderdager. Ved en på forhånd utført opsjonsbooking etter pkt 2.1., gjennomfører kunden påmelding ved å bekrefte opsjonsbookingen. Bekreftelsen følger regelmessig gjennom et av ICO sine samarbeidende reisebyråer, som kunden blir anbefalt ved opsjonsbookingen.

2.3 Reiseavtalen kommer i stand med virkning også for alle reisedeltakerne som fremkommer av påmeldingen så snart den skriftlige reisebekreftelsen/fakturaen fra ICO er kommet frem til kunden eller til det av kunden valgte reisebyrå. Reiseavtalen gjelder på de betingelser som fremkommer av disse reisevilkår, som kunden (den som bestiller reisen) herved  godkjenner

2.4 Dersom innholdet i reisebekreftelsen avviker fra påmeldingen, anses reisebekreftelsen som et nytt tilbud som ICO er bundet av i 10 kalenderdager. Reiseavtalen er bindende etter det nye tilbudet, så fremt kunden innen fristen gir sin uttrykkelige eller stilltiende aksept (ved for eksempel å betale hele eller deler av reiseprisen eller ved å påbegynne reisen). Kunden må gjøres oppmerksom på avviket. Priser i katalogen er veiledende priser for en kabin med dobbeltseng. De konkrete prisene for reiseavtalen fremgår av reisebekreftelsen. Gjeldende prisopplysninger kan på forhånd innhentes via reisebyrået eller på www. princesscruises.no.

2.5 Reisedeltakere med funksjonshemmelser må opplyse om dette ved påmeldingen. Gravide reisedeltakere inntil 23. graviditetsuke, må legge frem legeerklæring på at det er forsvarlig å reise. Legeerklæringen skal sendes til ICO før reisen og skal også medbringes og leveres ved innsjekkingen. Reisedeltakere som ved reisens start eller under reisen, har nådd eller når den 24. graviditetsuke, kan ikke delta på reisen. ICO forbeholder seg retten til å avvise påmeldinger, dersom fysiske eller helsemessige forutsetninger for reisen, etter ICOs medisinske rådgivere, ikke er tilstede.

3. Leveransen

3.1 Den nærmere beskrivelsen av reisen følger av reisebeskrivelsen i gjeldende reisekatalog, samt av de henvisninger dertil i reisebekreftelsens opplysninger. Reisearrangørens ytelser består av transport og innkvartering i den reserverte kabinen på cruiseskipet, helpensjon under cruiset og de pliktige havneavgifter/gebyrer, alt i henhold til katalogens reisebeskrivelse med noter og forklaring, samt med henvisning dertil i reisebekreftelsens opplysninger.

3.2 I bestillingen inngår ikke flytransport eller andre transporttjenester fra reisedeltakerens bopel til påstigningshavnen eller tilbake fra ankomsthavnen, eller hotellopphold før eller etter cruiset, med mindre dette uttrykkelig fremkommer i katalogen/prospektet og er bekreftet som avtalemessig ytelse. Dersom reise og opphold ikke er en del av katalogtilbudet står kunden fritt til å sammenstille dette etter eget ønske. I så fall vil ICO bekrefte dette som tilleggsytelser og utgjør som sådan en del av reiseavtalen. Dersom det, som følge av tilleggsytelsene, gjelder særskilte vilkår, skal kunden opplyses om dette, dersom aktuelt ved bruk av de andre arrangørenes alminnelige forretningsvilkår.

Såfremt ICO etter nr. 1 siste ledd kun opptrer som formidler av reisetjenester, gjelder for disse tjenester også alminnelige forretningsbetingelsene av arrangøren av disse tjenester. Disse blir en del av avtalen mellom arrangøren og kunden.

3.3 Ved uoverensstemmelser har reisebekreftelsen forrang. Inkludert i prisen anses også de innretninger som er på skipet og som ikke er beskrevet som tilbud mot ekstra betaling. I prisen inngår ikke andre arrangørers tilbud, som kun formidles, for eksempel utflukter, sport eller kulturarrangementer, dersom disse tilbudene klart og uttrykkelig er beskrevet som andre arrangørers tilbud, og disse arrangørene/tilbydernes navn fremkommer.

3.4 Reisedokumentene sendes til kunden eller kundens reisebyrå senest 7 dager før reisestart, forutsatt at kunden har innbetalt det totale beløpet. Dersom reisedokumentene mot formodning ikke er mottatt innen dette tidspunkt, skal kunden uten opphold ta kontakt med sitt reisebyrå eller ICO for å få avklart forholdet.

3.5 Ofte tilbys garantilugarer. Det innebærer at lugaren reserveres til vanlig pris i valgt lugarkategori uten spesifisert lugarnummer.  Er kategorien fullbooked blir du oppgradert. Lugarnummer fås senest ved innsjekking på cruisehavnen og kan ikke endres. Ønsker om beliggenhet og lugarnummer kan ikke tas hensyn til.

4. Betaling

4.1 Det beløp kunden har betalt for reisen iht. § 651 a BGB, er forsikret ved særskilt forsikring tegnet av arrangøren i et forsikringsselskap i overensstemmelse med BGB § 651k. Denne sikringen må ICO påse å foreta i særdeleshet. Kunden mottar forsikringsbeviset sammen med bekreftelsen på de ytelser som er en del av reiseavtalen med ICO. Har ICO formidlet reisetjenester, må ICO undersøke at forsikringsbeviset er gyldig før den overleveres til kunden. Nå ICO mottar forskudd av kunden må det samtidig overleveres forsikringsbeviset av reisearransjøren.

4.2 Den som har forestått påmeldingen er forpliktet til å betale, uansett om påmeldingen omfatter andre reisedeltakere. Kunden hefter for betalingen av den reiseprisen som av fakturert overfor han, selv om deler av det således fakturerte beløpet gjelder andre reisedeltakere. Ved mottakelse av reisebeviset og forsikringsbeviset skal kunden forskuddsbetale 20 % av reisens pris for hver reisedeltaker.

4.3 Restbeløpet forfaller til betaling senest 42 dager før reisens start og skal innbetales av kunden uten fornyet påkrav. Dette gjelder også for reisebestillinger som foretas fra utenfor EU og reisende som har sin bopel utenfor EU. Betalingen for reisen kan enten skje via giro eller kreditkort (f. Eks. Mastercard, Visa). Ved betaling med kredittkort påløper et gebyr på 1% av totalbeløpet. Belastningen av kreditkortet skjer på forfallsdatoen som vises på fakturaen. Reisebyrå har også mulighet å betale med autogiro.

4.4 Påmelding senere enn 42 dager før reisens begynnelse, aksepteres kun under forutsetning av at hele beløpet forfaller til betaling straks ved mottakelse av reisebeviset og betalingen ved påmelding sikres med kredittkort eller autogiro. Denne bestemmelsen gjelder og for reisende utenfor EU i.h.t punkt 4.3 setning 2.

4.5 Dersom beløpet i sin helhet ikke er innbetalt etter forfall og fortsatt er utestående etter utløp av en tilleggsfrist fastsatt i en betalingspåminnelse, kan ICO heve reiseavtalen. I så fall vil ICO kreve hevingskostnader i henhold til punkt 8.2.

5. Endringer

5.1 I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig med endringer i reiseytelser eller prisen for reisen også etter reiseavtalens inngåelse. ICO som reisearransjør forbeholder seg retten å foreta vesentlige endringer av reiseytelser som er avtalt hvis det er rimelig å forvente for kunden. Det er tilfellet hvis endringen er uvesentlig men nødvendig; hvis den var uforutsigbar og reisen ikke blir berørt i sin helhet. Hvis endringene selv er mangelfull er garantirettighetene av kunden uberørt. Er det ikke avtalt et bestemt flyselskap kan det byttet mot et annet. ICO informerer kunden om vesentlige endringer uten opphold etter at ICO ble kjent med endringsårsaken. Foreligger det en betydelig endring/avvik av en vesentlig del av reisen kan kunden heve avtalen eller kan kostnadsfritt bestille en likeverdig reise. Det forutsetter at ICO kan tilby en slik reise.  Kunden må meddele sitt valg umiddelbart etter at han av ICO ble gjort kjent med endringen/avvik.

5.2 Omfatter reisen også en tur/retur-pakke er ICO berettiget til å endre ankomst- og avgangstider, samt de foreløpig angitte flyselskap, så fremt dette for eksempel blir nødvendig av organisatoriske eller tekniske årsaker og disse årsakene først er oppstått etter inngåelsen av reiseavtalen. ICO informerer rettidig om disse endringene. Har ICO unntaksvis bekreftet kabinnummer innen avreise, kan kundens ønsker om endringer i utgangspunktet ikke lenger imøtekommes. ICO har av organisatoriske grunner rett til å endre anviste kabinnummer, dersom endringen skjer innenfor samme kabinkategori og ellers er rimelig.

5.3 Etter reisen har begynt kan endringer ang. reisetider, havnetider og router foretas om det er nødvendig. Det gjelder i særdeleshet hvis det er nødvendig pga.  at de er pålagt av myndigheter, av sikkerhetsgrunder, force majeur eller for å unngå farer for øvrig. Skipets ansvarlige kaptein bestemmer over endringer underveis hva gjelder tider, rute og/eller ankomsthavner, basert blant annet på vær- og sikkerhetsforhold.

6. Priser og prisendringer

6.1 De priser som fremkommer i katalogen er veiledende for kabin med dobbeltseng. Gjeldende priser kan hentes inn på ICOs website www.princesscruises.no eller ved individuell henvendelse via reisebyrået. Såfremt det fremkommer priser for tilleggsytelser iht. reisen frem/tilbake eller for særskilte arrangementer iht. punkt 3.2. i katalogen, er disse likeledes kun veiledende. Den aktuelle prisen fremkommer av ICO`s prisopplysninger om slike tjenester som er gjeldende dagen kunden bestiller reisen iht. punkt 2.2.

6.2 Prisendringer som avviker fra prisen i reiseavtalen kan forekomme i forbindelse med økning av transportkostnader, som for eksempel drivstoffpriser, flyplass- og havneavgifter/- gebyrer, sikkerhetstillegg og endringer av valutakurser.

Prisendringene beregnes på følgende måte: I tilfelle økning av transportkostnader, især drivstoffkostnader, i forhold til prisnivået ved inngåelse av reiseavtalen, kan ICO i overensstemmelse med følgende beregning øke prisen:

a) Gjelder økningene en sitteplass/kabinseng kan ICO øke prisen med det konkrete forhøyelsesbeløp.

b) Dersom transportselskapet øker priser pr transportmiddel, fordeles økningen forholdsmessig på alle sitteplasser i det aktuelle transportmiddel. Den for hver plass beregnende økning kan ICO kreve av kunden.

c) Forhøyes de avgifter som var gjeldende ved inngåelsen av avtalen, slik som for eksempel lufthavn- og havneavgifter og – gebyrer overfor arrangøren, kan prisen for reisen økes med den på prisen forholdsmessige andel.

d) Endres valutakurs etter avtaleinngåelsen og dette fører til økte omkostninger, kan ICO kreve de økte omkostningene dekket av kunden.

6.3 En økning er kun tillat dersom det er mer enn 4 måneder mellom avtaleinngåelsen og reisetidspunktet. Ved prisendring skal kunden informeres så raskt som mulig med nøyaktig angivelse av beregningen for den nye prisen. En prisendring kan under enhver omstendighet kun finne sted inntil den 21. dag før reisens påbegynnelse. Det er i alle tilfeller ikke tillat med endringer senere enn 21 dager før reisens påbegynnelse. Prisendringer som finner sted etter dette tidspunkt er ikke tillat.

6.4 Både ved prisøkning på mer enn 5 % av prisen og ved en vesentlig endring av reiseytelsen kan kunden avbestille, eller, som ved situasjoner hvor det er en berettiget avlysning av reisen fra ICOs side, kreve en tilsvarende annen reise, forutsatt at ICO har mulighet for dette uten merkostnad. Etter mottakelse av endringsmeldingen skal kunden uten opphold fremme sine krav overfor ICO. For å sikre notoritet bør dette skje skriftlig.

7. Oppsigelse av avtalen fra arrangørens side

7.1 ICO kan si oppreiseavtalen, dersom kunden eller reisedeltakeren på tross av an advarsel fra ICO hindrer gjennomføringen av reisen, eller dersom en av de reisende i vesentlig grad handler i strid med avtalen, at en oppsigelse med umiddelbar virkning er berettiget. Dette gjelder især ved straffbare handlinger av kunden. Oppsigelsesretten gjelder også ved overtredelse av ”Guest Vacation Policy”, det vil si de fra land til land gjeldende forbud og påbud, slik som for eksempel våpen og narkotikaforbud, vold og uanstendig oppførsel. Kundene får orientering om de ulike forbud og påbud ved reisestart.

7.2 Dersom en reisedeltakers fysiske eller mentale helse, etter ICOs medisinske rådgivers beste skjønn, ikke tillater en avreise eller viderereise, fordi den reisende er til fare for seg selv eller andre, kan reiseavtalen til enhver tid sies opp og en videre reise nektes. ICO har videre rett til å si opp reiseavtalen eller nekte ombordstigning, hvis en kunde ved reisens start eller under reisen har nådd den 24. svangeskapsuke.

7.3 Dersom kunden/reisedeltakeren har forsømt sin plikt til før avreisen å gi den nødvendige passinformasjon til ICO, kan reiseavtalen uten ytterligere varsel sies opp eller ombordstigning nektes.

7.4 Dersom ICO av ovennevnte grunner sier opp reiseavtaler eller nekter viderereise, har ICO allikevel krav på full betaling. ICO vil imidlertid gjøre fradrag for eventuelle sparte kostnader og den fortjeneste som eventuelt oppnås ved en annens anvendelse av ytelsen. ICO har intet ansvar for kundens eventuelle ekstra- eller merkostnader. Kunden må selv besørge og betale for ekstrakostnadene ved sin eller andre reisedeltakeres hjemreisetransport til sin bopel. Kunden blir anmodet å undersøke om en tilleggsforsikring som dekker sykdom er nødvendig.

8. Avbestilling fra kundens side og avbestillingsgebyrer

8.1 Kunden kan til enhver tid før reisens start avbestille, herunder avbestille reisen for øvrige reisedeltakere som kunden har påmeldt. Denne avbestillingsretten omfatter og gjelder kun for de av reiseavtalens omfattede ytelser inkludert tilleggspakke for supplerende eller særskilt bestilte ytelser, så frem de er en del av eller forbundet med reiseavtalen. Skal avbestillingen kun gjelde reiseavtalen, dvs. Ikke reisytelser som er formidlet, må kunden uttale det.

For å sikre notoritet bør avbestillingen skje skriftlig. Kunden skal returnere allerede mottatte reisedokumenter. Dersom kunden ikke møter tidsnok til reisen (uteblivelse) likestilles dette med avbestilling. Avbestilling anses skjedd den dag ICO mottar avbestillingserklæring dersom reisen ble bestilt direkte hos ICO.

Dersom reisen ble bestilt via et reisebyrå, kan avbestillingen erklæres direkte til reisebyrået.

8.2 ICO er berettiget til å kreve en rimelig kompensasjon med fradrag for de eventuelt sparte omkostninger og eventuelle fordeler som oppnås som følge av ny kundes anvendelse av reiseytelsen. ICO står fritt til å beregne et avbestillingsgebyr istedenfor å fremme et konkret tapserstatningskrav. Dette gjelder ikke for de tilfeller hvor det er valgt en erstatnings-reisedeltaker. For hver uteblitte eller ikke-medreisende reisedeltaker fastsettes avbestillingsgebyret som følger:

Avbestilling finner sted

  • Inntil 80. dag før reisens begynnelse kreves et administrasjonsgebyr på NOK 850,- p.p.
  • Mellom 79. og inntil 60. dag før reisens begynnelse kreves et avbestillingsgebyr på 10 % av reisens pris
  • Mellom 59. og inntil 45. dag før reisens begynnelse kreves et avbestillingsgebyr på 25 % av reisens pris
  • Mellom 44. og inntil 15. dag før reisens begynnelse kreves et avbestillingsgebyr på 50 % av reisens pris
  • Mellom 14. og inntil 8. dag før reisens begynnelse kreves et avbestillingsgebyr på 75 % av reisens pris
  • Fra 7. dag før reisens begynnelse kreves et avbestillingsgebyr på 100 % av reisens pris.

Hvis ingen møter opp, 100% av totalbeløpet.

8.3 Avbestillingsgebyrer kan avvike fra pkt. 8.2 ved spesielle tilbud. ICO eller reisebyrået vil informere om de avvikende betingelsene, samt utlevere gjeldende særskilte reisebetingelser til kunden før inngåelsen av reiseavtalen.

8.4 Det anbefales å tegne en avbestillingsforsikring

8.5 Har kunden bestilt tilleggspakke for ytterligere ytelser, slik som reise- til og fra havnen og/eller hotell, økes de ovennevnte avbestillingsgebyr i samsvar med de aktuelle leverandørers/tjenesteyteres respektive avbestillingsgebyr som kan avvike fra hverandre. ICO vil innkreve av kunden de avbestillingsgebyr som ICO blir fakturert av de aktuelle leverandører/tjenesteytere. Det gjøres allerede oppmerksom på at disse avbestillingsgebyrene kan variere betraktelig. Reisebyrået gi kunden for bestillingen av slike tilleggspakker arrangjørens alminnelige avtalevilkår.

8.6 Kunden har rett til å dokumentere overfor ICO at ICO ikke har lidt tap eller at tapet er minimalt. Dette omfatter for øvrig alle tilfeller hvor ICO har valgt å kreve erstatning basert på ovennevnte avbestillingsgebyrer. Såfremt det gjelder reieytelser som er formidlet gjelder de alminnelige avtalevilkår av vedkommende arransjør.

8.7 Hvis en eller flere personer fra en flermannslugar (2 eller flere personer) avbestiller reisen, er det påkrevet at hele kabinen avbestilles. I så fall må det bestilles en ny kabin for de resterende reisende. ICO gjør fratrekk for de eventuelt sparte omkostninger og de inntekter som eventuelt oppnås ved den andres bruk av den opprinnelse reiseytelse.

9. Force majeur

9.1 Både kunden og ICO kan heve reiseavtalen hvis dens gjennomføring blir vanskelig pga. force majeur og dette ikke var forutsigbart allerede ved inngåelse av avtalen. Den som hever avtalen har ansvar for å bevise at omstendighetene for fource majeur må antas å foreligge.

9.2 Ved fource majeur kan ICO ikke kreve reiseprisen. ICO kan likevel  kreve et rimelig vederlag for reiseytelser som allerede ble gjennomført eller enda må gjennomføre for å avslutte reisen. ICO må gjøre rede for det konkrete beløpet og og fremlegger bevis. Transportkostnader som påløper deles likt mellom begge parter, såfremt transport er inkldert i reiseavtalen.

9.3 I tilfellet det skulle være en mulighet for force majeur, må ICO informere reisedeltagerne over objektive farer som finnes. ICO har en undersøkelses- og informasjonsplikt, slik at reisedeltagerne kan vurdere muligheten for heving av avtalen.

10. Garantie (Avhjelp , prisavslag og heving) og foreldelse

10.1 Er reisen mangelfull kan kunden kreve at manglene blir avhjulpet når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for arrangøren.

10.2 Har reisen vesentlig mangel, formålet med reisen er pga. det vesentlig forfeilet og ICO ikke avhjelper mangelen, så kan kunden heve kontrakten etter at han har gitt ICO rimelig tid til å avhjelpe mangelen. Kravet o å avhjelpe mangelen må fremmes i respsjonen ombord av cruiseskipet.Er det i tillegg bestilt transfer-/fly- eller hotell og ICO også er arransjør for disse tjenester (jfr. Punkt 3.2.) må kravet om å avhjelpe en slik mangel fremmes på stedet overfor dem som gjennomfører disse ytelser eller overfor ICO. Kunden kan heve kontrakten uten tidsfrist, hvis det er umulig å avhjelpe mangelen, eller ICO eller reiseledelsen av Princess Cruise Lines vegrer seg å avhjelpe mangelen eller hvis en særskilt interesse hos kunden rettferdiggjør umiddelbar heving av kontrakten. Det anbefales å heve kontrakten skriftlig.

10.3 Er reisen mangelfull i.h.t. § 651 c 1.ledd BGB og mangelen ikke bli avhjulpet kan kunden kreve forholdmessig prisavslag, så lenge mangelen vedvarer. Forutsetning for det er, at kunden gjør oppmerksom på mangelen så rask det er mulg for ham, overfor de mottaker for en slik melding som er nevnt under punkt 10.2.

10.4 Krav pga. at reisen er mangelfull (§§ 651c – 651f BGB) må gjøres gjeldende innen én måned etter reisen skulle være avsluttet iht. avtalen. Krav må rettes mot Inter-Connect Marketing & Representations GmbH, Arnulfstr. 31, 80636 München, Deutschland. Etter denne fristen kan kunden kun fremme krav hvis det ikke var hans ansvar at fristen ikke ble overhold. For å sikre notoritet anbefales at krav fremmes skriftlig. Det gjøres oppmerksom på at reiseledelsen, reisebyrå eller andre som gjennomfører deler av reisen for ICO eller i ICO navn, ikke kan godkjenne krav for ICO, uansett hva kravet baseres på.

10.5 Kundens krav pga. at reisen er mangelfull, uansett hvilken rettslig grunn det baseres på og hvilken type krav det er forelder innen et år, såfremt det ikke følger noe annen foreldelsesfrist av punkt 10.6.

10.6 Kundes krav som følger av §§ 651b – 651f pga. tap av liv, skade på legeme eller helse og som oppstår pga. ICO ikke oppfyller sine avtalerettslige forpliktelser uaktsom eller forsettlig forelder innen to år. Det samme gjelder hvis det er andere som yter deler av ICO forpliktelser i ICOs navn eller oppdrag. Krav som oppstår av deliktisk ansvar forelder innen tre år.

10.7 Foreldesfristen starter dagen som følger den dagen, reisen ifølge avtalen skulle avsluttes. Foreldesfristen for deliktiske krav følger av loven.

11. Innkreving av ekstraomkostninger

11.1 Ved endring av navn eller valg av erstatningsreisedeltaker vil ICO kreve dekket de ekstra administrasjonsutgifter, inkludert de meromkostninger, som i hvert tilfelle kan oppstå hos de andre tjenesteytere/leverandører (fly/hotell). For den interne ekstraadministrasjon ICO pådras, kreves i hvert enkelt tilfelle et bearbeidelsesgebyr, pålydende NOK 650,--. Endring av navn eller valg av erstatnings-reisedeltaker er kun mulig så lenge skipet ikke er sperret for slike endringer. Dersom det blir nødvendig med endringer etter dette tidspunkt, må reisen avbestilles. I så fall vil det beregnes avbestillingsgebyr i henhold til punkt 8.2.

11.2 Etter inngåelse av avtalen er kunden ikke berettiget til å kreve endring av reisetidsrom, skip, reisestart (fly), oppholdssted eller befordringsmåte (for eksempel skifte kabinklasse eller endring av avreise).           Dersom kunden ønsker å endre sin booking, må kunden erstatte de merkostnader endringen medfører. Ombooking kan ikke gjennomføres dersom prisen for reisen blir lavere. ICO beregner seg dessuten for den oppståtte ekstra-administrasjon et særskilt bearbeidelsesgebyr på NOK 650,-- pr. person, dersom søknad om ombooking foreligger senest 80 dager før cruisets start, forutsatt at endringen er mulig. Ombooking senere enn 80 dager før reisens start, og endringer med ønske om reduksjon i pris, kan kun skje som avbestilling og mot betaling av de i punkt 8.2. fastsatte avbestillingsgebyrer.

12. Særlige ansvarsregler, regler om pass, visum og helsebestemmelser

12.1 Før avtaleinngåelsen informerer ICO europeiske statsborgere hvor det ikke foreligger særskilte omstendigheter som dobbelt statsborgerskap, anmerkninger i passet særskilte pass etc , om pass, visum og helsebestemmelser (vaksiner og lignende), samt om endringer innen reisens start. For statsborgere fra andre land gis slike opplysninger fra de respektive konsulater. Dersom ICO har oppfylt sin informasjonsplikt er det kundens plikt å sørge for at de nødvendige krav er oppfylt.

12.2 Ved problemer ved reisen, som følge av manglende personlige forutsetninger som kan tilskreves reisedeltakerens eget forhold, er reisedeltakeren ikke berettiget til omkostningsfritt å avbestille reisen eller kun benytte seg av noen av ytelsene uten det har følger for reisenden. I slike tilfeller gjelder reglene om kundens avbestilling i avtalens punkt 8.2 og 9.2 tilsvarende.

12.3 EU-forordning om informasjon til flypassasjerer om det utførende flyselskaps identitet (2111/05) plikter ICO, ved tidspunktet for bestilling, å opplyse kunden om identiteten på samtlige av de for reiseavtalens utførende flyselskap/samtlige av de flyturer som i anledning av reisen skal ytes.

Dersom flyselskapet ikke er kjent på bestillingstidspunktet, opplyser ICO om hvilket eller hvilke flyselskap som sannsynligvis vil utføre flyvningen. Så snart ICO har fått kunnskap om hvilket flyselskap som skal gjennomføre flyvningen, skal ICO informere kunden. Dersom det skjer endringer i hvilket selskap som skal gjennomføre flyvningen, skal ICO informere kunden om endringen. Listen over de flyselskap som etter EU-reglene ikke er tillat, kan hentes på internettsiden http://ec.europa.eu/atoz_en.htm .

12.4 ICO anbefaler sine kunder å tegne avbestillingsforsikring ved bestillingen da dette ikke er inkludert i prisen for reisen.

13. Ansvar

13.1 ICO er ansvarlig, innenfor rammen av en reisearrangørs naturlige omsorgsplikt, å foreta en samvittighetsfull reiseforberedelse, et omstendelig utvalg og kontroll med tjenesteytere/leverandører, for riktigheten av alle i det respektive tilbudsmaterialets anførte reiseytelser og for behørig utførelse av de avtalte reiseytelser i forhold til de gjeldende regler i de aktuelle destinasjonsland og -steder.

13.2 ICOs kontraktsrettslige erstatningsansvar for skader som ikke er personskader, er i henhold til BGB § 651h begrenset til 3 x reiseprisen

13.3 a) såfremt skaden ikke er forskyld ved forsettlig eller grov uaktsom handling/unnlatelse fra ICO sin side

b) såfremt ICO er ansvarlig for en skade påført en kunde utelukkende som følge av ansvar hos en annen tjenesteyter/leverandør.

13.4 a) ICO s ansvar for skader som ikke er forvoldt ved forsett eller grov uaktsomhet er begrenset til 3 x reiseprisen. Denne ansvarsbegrensningen gjelder per reisende og reise.

b) Hvis ICO må ansees som arransjør for gjennomføring av luftfrakt, så gjelder for erstatningskrav de gjeldende lover om lufttransport, Warszawakonvensjonen i den gjeldende versjonen av Den Haag eller Montrealkonvensjonen.

c)  Opptrer ICO i en stilling som reder anvendes de særskilte gjeldende internasjonale konvensjoner, eller nasjonale regler som baseres på disse.

d) ICO har ikke ansvar for skade eller tap av reiseutstyr som intrer utenfor skipet. Dette gjelder ikke hvis det skjer pga. forsett eller grov uaksomhet av ICO. For skader eller tap av reiseutstyr i lugaren har ICO ansvar i.h.t. BGB.

13.4 ICO fraskriver seg og begrenser sitt erstatningsansvar i det omfang internasjonale konvensjoner eller gjennomføringslover tillater at arrangørenes ansvar i forbindelse med de avtalte ytelser er begrenset eller utelukket.

13.5 ICO er ikke ansvarlig for feil/mangler, person- og tingsskade i forbindelse med ytelser som kun formidles av ICO som andre eller tredjemanns ytelser (f.eks utflukter, transportytelser fra og til utgangs- eller bestemmelsesstedet) når disse ytelsene uttrykkelig og med angivelse av denne særskilte tjenesteyter i tilbudsmaterialet eller reisebekreftelsen er entydig beskrevet som andres ytelser/tredjemannsytelser.

13.6 ICO har intet ansvar for omkostninger som reisedeltakeren påføres ved forsinket ankomst til cruiseskipet, med mindre ICO kontraktsrettslig har påtatt seg ansvaret for dette. Dette gjelder både i utgangshavnen og i de havner man besøker under vegs dersom reisedeltakeren på egen hånd og på egen risiko foretar utflukter på land. Kapteinen er ikke forpliktet til å vente på eventuelle reisende som er forsinket.

13.7 ICO har intet ansvar for skrive-, regnefeil eller andre åpenbare uriktigheter. Åpenbare regnefeil gir ICO rett til å erklære reiseavtalen som ugyldig. ICO er ikke ansvarlig for innholdet i tredjemanns reisetilbudsmateriale, for eksempel reisebyråets, som ICO ikke har innflytelse over og ICO ikke kunne etterprøve. Reisebyråer og andre tjenesteytere/leverandører har ikke fullmakt til å gi garantier eller inneståelser på ICOs vegne eller til å inngå avtaler som ikke er i samsvar med katalogen eller reiseutlysninger eller som går videre enn eller i mot katalogen/reiseutlysninger eller reservasjonsbekreftelsen eller endrer det bekreftete innhold av reiseavtalen.

14. Forbud mot transport av rettigheter

Reisedeltakers krav og rettigheter kan prisipielt ikke overdras til tredjemann, herunder ektefelle og slektninger. Dette gjelder ikke hvis forkrifter om forbrukervern tillater det. Tredjeman kan likevel fremme krav foran domstolen i fremmed navn.

15. Personvern

15.1 Personlige data, oppgitt av kunden, bearbeides elektronisk og benyttes i den grad det er nødvendig for gjennomføring av reiseavtalen. Med personlig data menes informasjon om en persons identitet, som for eksempel navn, bopeladresse, fødselsdato og e-postadresse. Med bruksdata menes data som ikke aktivt stilles til rådighet, men derimot passivt innsamles ved for eksempel bruk av website eller online tilbud.

15.2 ICO mottar, bearbeider, oppbevarer og anvender data som opplyses om reisedeltakerne kun i den grad det er nødvendig for oppfyllelse av reiseavtalen. Disse opplysningene videreformidles kun til og i det nødvendige omfanget for gjennomføringen av bookingen til de respektive samarbeidspartnerne som er engasjert av ICO til oppfyllelsen av reiseavtalen. Kunden kan på forespørsel få opplyst hvilke personlige opplysninger som er oppbevart.

16. Avsluttende bestemmelser

16.1 Først om fremst gjelder avtalens bestemmelser som dog suppleres av reglene inntatt i disse alminnelige forretningsbetingelser. Dersom verken avtalen eller disse alminnelige forretningsbetingelser regulerer forholdet, gjelder lovens bestemmelser, herunder særlig lovreglene i BGB vedrørende reiseavtaler og BGB-InfoV §§ 4 flg.

16.2 For reiseavtalen mellom ICO og kunden og for de derav følgende rettigheter og plikter gjelder tysk rett. Dersom reisedeltakeren i et søksmål mot ICO i utlandet anvender et annet lands rett vedrørende ansvarsgrunnlaget, gjelder dog utelukkende tysk rett hva gjelder rettsfølgene, herunder art, omfang og størrelse av krav fra reisedeltakerens side.

16.3 Verneting for alle rettstvister er – såfremt lovlig avtalt – München, Tyskland.

16.4 Dersom en av bestemmelsene i disse alminnelige forretningsbetingelsene er ugyldig, gjelder de øvrige bestemmelser like fullt. En ugyldig bestemmelse skal erstattes med den lovmessige regulering, som i størst mulig grad imøtekommer det økonomiske formålet som la til grunn for den opprinnelige avtalte (ugyldige) bestemmelsen.

16.5 Disse alminnelige forretningsbetingelser utgjør i deres til enhver tid gjeldende versjon en gyldig del av reiseavtalen.

 

August 2016